Посланието на Марк Пасио

Посланието на Марк Пасио

Природният закон
Човешките същества трябва сериозно да по­мислят откъде идва тяхната информация, кой е нейният източник. Чрез отказа да се предостави определена информация и чрез оказване на влияние определена информация да се приеме като маловаж­на (да се отмести вниманието ни от тази инфор­мация, като ни се каже, че тя не е важна, че е не­нужна), много от съвременните институции – като медиите и така наречените образователни инсти­туции – търсят начин да контролират човешките възприятия, или – нека си го кажем с прости думи – се опитват да контролират ума. Така те ограни­чават до минимум онова, което човешките същества евентуално могат да разберат. Следователно, след като са ограничени в онова, което могат да разберат, те са ограничени в своите действия, те са ограничени в способността си да променят, в спо­собността си да създават в света. Трябва да бъдете скептични откъде идва инфор­мацията ви. Затова казвам на хората от самото начало на лекциите си: „Не ми вярвайте безрезерв­но! Най-лошото, което можете да направите, е да повярвате сляпо на думите ми.“ Трябва сами да пре­цените информацията ми и да й направите лична интроспекция. Да почувствате в самите себе си дали тази информация резонира с истината. Всеки разполага с такъв интуитивен капацитет, който също трябва да се включи и да се използва.

Марк Пасио

Facebook Коментари